2022_03_บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG