พินิจเศรษฐกิจการเมือง: บริหารการคลัง เพื่อสวัสดิการที่หวังของแรงงานนอกระบบ

สำรวจสวัสดิการทางสังคม ที่ถึงเวลาทบทวนเพื่อการออกแบบให้สอดรับกับปัญหาและความต้องการของแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ กับการเตรียมความพร้อมทางการคลังเพื่อทำให้สวัสดิการนั้นเพียงพอ และดีพอกับการที่ไทยเป็นสังคมสูงวัยที่ไม่ควรมีใครต้องตกในภาวะ แก่-เจ็บ “จน”

โดย ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร นักวิจัยที่ปรึกษารับเชิญ ทีมวิเคราะห์ตลาดแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทีดีอาร์ไอ และ Senior Lecturer in Analytics/Statistics, Auckland University of Technology, New Zealand ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ ออกอากาศ เมื่อ 19 เมษายน 65

เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการจัดทำนโยบายและมาตรการและวิเคราะห์ภาระทางการคลัง ต่อชุดสวัสดิการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของแรงงานนอกระบบ ทำการสำรวจทัศนคติของแรงงานนอกระบบของไทย สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)