2021_05_การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และวิธีแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย