สัมมนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

รัฐบาลกำหนดให้เป้าหมายเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ เป็นแนวทางขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและกระจายรายได้
.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งซึ่งหลายประเทศใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของประเทศ เนื่องจากกำลังซื้อที่มหาศาลของภาครัฐทำให้สามารถสร้างความต้องการสินค้าและบริการนวัตกรรมในวงกว้างได้
.
แต่น่าเสียดายที่ประเทศไทยยังไม่ได้ใช้มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยให้การสนับสนุนทั้งทางตรงแก่ภาคธุรกิจ และผ่านหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตลาดสินค้านวัตกรรม เหมือนดังที่หลายประเทศได้ทำ
.
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ขอเชิญผู้สนใจ ฟังข้อเสนอและการเสวนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” เพื่อให้รัฐบาลไทยมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของภาคธุรกิจไทย โดยใช้การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการขยายตลาดในประเทศให้มากขึ้น


กำหนดการ
10.00 – 10.40 น. นำเสนอผลการศึกษา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โดย ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


10.40 – 12.00 น. เสวนา “ภาครัฐจะใช้การจัดซื้อจัดจ้าง สร้างเศรษฐกิจ BCG อย่างไร?”
ผู้ร่วมเสวนา:
– ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์
– นพ. ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– นพ. สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
– คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
– คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


ผู้ดำเนินการเสวนา: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย