ประชุมเสนอความเห็น “สวัสดิการและบริการสำหรับเด็กพิการ: สถานการณ์ ความท้าทาย และแนวนโยบาย”

เอกสารประกอบการนำเสนอ “สถานการณ์การบริการสำหรับคนพิการและเด็กพิการ”
โดย คุณพัชรมณฑ์  ปิติปัญญากุล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

ผลการศึกษาเบื้องต้น “การบริการที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการ”
โดย ทีมวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย