การวิเคราะห์สถานการณ์ และผลกระทบของ Disruptive Technology ต่อเศรษฐกิจมหภาคของไทย

ที่มา : บทที่ 5 เรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ และผลกระทบของ Disruptive Technology ต่อเศรษฐกิจมหภาคของไทย ในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิเคราะห์วิจัยผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ Disruptive Technology ในบริบทเศรษฐกิจและสังคมไทยและสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลในอนาคต โดย ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู และคณะ รายงานนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อเดือนมีนาคม 2563

Download