คิดยกกำลังสอง: กรุงเทพมหานคร คือ “อภิมหานครกรุงเทพ”

กรุงเทพฯ เป็นเมืองขนาดใหญ่ในระดับ อภิมหานคร และเป็นเมืองโตเดี่ยว ความเป็น “อภิมหานคร” มีทั้งข้อดี ข้อเสีย และในอนาคตจะมีปัญหาท้าทาย ซับซ้อนมากขึ้นอีก คิดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนสำรวจความเป็นอภิมหานครของ กรุงเทพฯ และข้อเสนอการกระจายความเจริญ โอกาสทางเศรษฐกิจ และกระจายอำนาจไปยังภูมิภาค ท้องถิ่น โดยไม่ปล่อยให้เพียง กรุงเทพฯ พัฒนาจนโตเดี่ยวๆอยู่เพียงจังหวัดเดียว ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เมื่อ 30 พ.ค. 65