สัมมนา “สร้าง Soft Power ผ่าน 4 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

หน่วยงานCreative Economy Agency x TDRI
วันที่2022-08-18
สถานที่Live Facebook & YouTube TDRI

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.การประชุมสัมมนาสาธารณะ “สร้าง Soft Power ผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย” : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการโฆษณาไทยในยุคหลังโควิด-19 

คลิกดาวน์โหลด เอกสารประกอบผลการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการโฆษณาไทย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.การประชุมสัมมนาสาธารณะ “สร้าง Soft Power ผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย” : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการสถาปัตยกรรมในยุคหลังโควิด-19

คลิกดาวน์โหลด เอกสารประกอบผลการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการสถาปัตยกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.การประชุมสัมมนาสาธารณะ “สร้าง Soft Power ผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย” : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นไทยในยุคหลัง โควิด-19 

คลิกดาวน์โหลด เอกสารประกอบผลการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.การประชุมสัมมนาสาธารณะ “สร้าง Soft Power ผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย” : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการออกแบบในยุคหลัง โควิด-19 

คลิกดาวน์โหลด เอกสารประกอบผลการศึกษาด้านบริการออกแบบ