Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน

E-book: Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน

งานบูรณาการเครือข่ายด้านการส่งเสริม SME: ศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน