ผลกระทบของ Disruptive Technology ต่อภาคเกษตรไทยและการเตรียมความพร้อม

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิเคราะห์วิจัยผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ Disruptive Technology ในบริบทเศรษฐกิจและสังคม และสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลในอนาคต เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดย ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู และคณะ

Download