ทบทวนกฎหมายการประกอบธุรกิจร้านอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการหลังสถานการณ์โควิด-19

สรุปโดย : อุไรรัตน์ จันทรศิริ

ที่มา : รายงานการสำรวจและวิจัยภาคสนามเชิงลึก โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยคณะวิจัยประกอบด้วย ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี หัวหน้าโครงการ นางสาวเทียนสว่าง ธรรมวณิช นางสาวธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ และนางสาวอุไรรัตน์ จันทรศิริ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อเดือนมีนาคม 2563