สัมมนา “ความเหมาะสมในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย”

หน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ x ทีดีอาร์ไอ
วันที่2022-09-06
สถานที่โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ทีดีอาร์ไอ โดยการสนับสนุนของ กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานสัมมนา นำเสนอผลการศึกษา“ความเหมาะสมในการเข้าเป็นสมาชิก OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา”

ช่วงที่ 1 นำเสนอผลการศึกษา “ความเหมาะสมในการเข้าเป็นสมาชิก OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา” โดยคณะวิจัยทีดีอาร์ไอ

ช่วงที่ 2 เสวนา “ความพร้อมและผลกระทบต่อไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD”


ช่วงที่ 1 นำเสนอผลการศึกษา โดยคณะวิจัยทีดีอาร์ไอ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

Download (PDF, 1.44MB)

ช่วงที่ 2 เสวนา “ความพร้อมและผลกระทบต่อไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD”

1. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

2. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

3. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

4. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค กรรมการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน