ผลกระทบของ Disruptive Technology ต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกไทย และการเตรียมความพร้อม

บรรณาธิการเรื่อง : ศิวกร อนันตศานต์

นักวิจัยผู้เขียนเรื่องอุตสาหกรรมค้าปลีกในรายงานวิจัย : ศุภสิน อิทธิพัทธ์วงศ์

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิเคราะห์วิจัยผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ Disruptive Technology ในบริบทเศรษฐกิจและสังคม และสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลในอนาคต เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดย ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู และคณะ

Download