2022_12_การเพิ่มความสามารถในการฟื้นคืนจากผลกระทบการปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ