เอกสารประกอบการนำเสนอ “อนาคตข้าวไทย : ความท้าทาย กับการปฏิรูปสถาบันและนโยบายข้าว” โดย ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร

กิจกรรมจัดโดย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นำเสนอที่ หอประชุมสารนิเทศฯ มก. วันที่ 14 ธันวาคม 2565

วีดีโอการนำเสนอ (ช่วงเวลาเริ่มต้น 1.15.00)