สัมมนา ภาพอนาคตประเทศไทยรายได้สูง: มุมมองตลาดแรงงานในอนาคต

หน่วยงานสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) X TDRI
วันที่2023-01-06

เอกสารประกอบการสัมมนา