โครงการจัดทำตัวชี้วัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SME อาเซียน สำหรับปี 2567

เอกสารประกอบการนำเสนอ

เหตุผลหลักการ แนวทางดำเนินการ และประโยชน์ ของ ASEAN SME POLICY INDEX (ASPI)

Download (PDF, 484KB)

ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดประเมินผลเชิงนโยบายในการพัฒนา SME อาเซียน สำหรับปี 2567

Download (PDF, 757KB)