ภาพที่-8-จำนวนประกาศรับสมัครงานด้านการตลาดจำแนกตามทักษะ