ภาพที่-9-จำนวนประกาศรับสมัครงานด้านการตลาดจำแนกตามวุฒิการศึกษา