2023_02_แผนงานวิจัย_รายงานสมบูรณ์โครงการพลิกฟื้นระยะที่ 2