รูปที่-1-ก-การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสาขาเกษตร