รูปที่-1-ข-ความแตกต่างของรายได้ต่อหัวของเกษตรกรและนอกเกษตรกร