การฟอกเงินผ่านบริษัทนำเที่ยว

ผู้เขียน : ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ (นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยนโยบายการกำกับดูแลที่ดี)

ที่มา : สรุปและเรียบเรียงจากรายงานบทที่ 5 ของรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาแนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคลและธุรกิจบังหน้า ทนายความและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว ทรัสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง และการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร