การพัฒนาชุดสวัสดิการสำหรับแรงงานนอกระบบเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ผู้เขียน : ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโส (ด้านแรงงาน)
ผู้อำนวยการแผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
อุษณีย์ ศรีจันทร์ และ กันต์ ธีระพงษ์ ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ที่มา : รายงานเรื่องการจัดทำนโยบายและมาตรการ และวิเคราะห์ภาระทางการคลังต่อชุดสวัสดิการ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของแรงงานนอกระบบ โดย ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร และคณะ, 2565, โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ในแผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564.

Download