พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ‘นโยบายผลักดัน SME’ ทำให้ดีได้อย่างไร

การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคการเมืองได้แข่งขันกันเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างเข้มข้น โดยมีหนึ่งนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการทำมาหากิน ซึ่งควรคำนึงถึงผลระยะยาว คือการผลักดัน SME ให้เติบโต

คุณธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ นักวิจัยอาวุโส ด้านนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางผลักดัน SME อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอแนวทางในหลายมิติ ทั้งด้านระบบที่ส่งเสริมการเติบโตของ SME, ด้านเงินทุน, ความรู้, การปรับกฎระเบียบและลดอุปสรรคต่างๆ ที่อาจตกหล่นไปจากนโยบายของพรรคการเมือง

ติดตามฟังในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ อังคารที่ 11 เมษายน 2566