แบบรับฟังความคิดเห็น ต่อ “ร่าง กฎหมายยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ….” ในหมวดการมีส่วนร่วม

การบริการของภาครัฐจะคล่องตัวกว่าหรือไม่ หากเปิดให้ ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมหรือสามารถดำเนินการแทนภาครัฐได้

คณะทำงานทบทวนกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน กำลังเปิดรับฟังความเห็นของประชาชน ต่อ ร่าง กฎหมายยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ….” ถึงวันที่ 30 มิ.ย. นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ภาครัฐ ปรับบทบาทภารกิจ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในงานบริการภาครัฐมากขึ้น