พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ยกเครื่องเรื่องสลาก สู่เงินออมยามเกษียณ

ระบบส่งเสริมการออมเงินสำหรับยามเกษียณ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รัฐควรรีบสร้างและหาแนวทางสนับสนุน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลดภาระการจ่ายเงินบำนาญ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในทุกช่วยอายุ ซึ่งสามารถส่งเสริมระบบเศษรฐกิจและสังคมที่มั่นคงได้ แต่จากสถานการณ์การออมของคนไทยในปัจจุบัน มีคนไทยเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่มีรูปแบบการออมที่ชัดเจน โดยปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รูปแบบการประกอบอาชีพ และพฤติกรรมการใช้เงินของคนไทย ส่งผลต่อการออมที่แตกต่างกัน โดยหนึ่งในรายจ่ายรายเดือนของคนไทยจำนวนไม่น้อย คือการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล การออกแบบและปรับระบบการขายสลาก จึงน่าจะเป็นเครื่องมือการออมให้ประชาชนได้

ติดตามฟังการศึกษาเรื่องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนไทย พฤติกรรมการออม รวมไปถึงแนวทาง และข้อเสนอในการปรับรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการออมยามเกษียญได้ จากคุณชาคร เลิศนิทัศน์ นักวิจัย นโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 23 พฤษภาคม 2566