กราฟที่-1-ปริมาณก๊าซธรรมชาติใช้ในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี-พ.ศ.2555-–-2565-