กราฟที่-2-ประมาณการค่า-Ft-ขายปลีกและที่แท้จริงในช่วง-พ.ศ.2555-–-2566