กิโยตินกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตก่อสร้างฯ ใน กทม. ยังคงมีปัญหาอุปสรรค 4 ลักษณะ คือ ไม่เร็ว: การขออนุญาตใช้เวลานาน ไม่ชัด: กฎหมายไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ ไม่เชื่อม: เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมกัน สร้างภาระต้นทุนให้กับผู้ขออนุญาต ไม่ทันสมัย: การยื่นเอกสารทางออนไลน์ยังไม่สะดวก และเจ้าหน้าที่เน้นพิจารณาจากกระดาษ คณะผู้วิจัยทีดีอาร์ไอภายใต้ “โครงการกิโยตินกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้าง” จึงเสนอให้ กทม. ควรดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบผ่านมาตรการ “4 เพิ่ม” คือ

  1. เพิ่มความเร็ว กทม. ควรผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร
  2. เพิ่มความชัดเจน ของกฎหมายและกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างฯ
  3. เพิ่มการเชื่อมข้อมูล ด้วยการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
  4. เพิ่มความทันสมัย ด้วยการพัฒนาช่องทางการขออนุญาตออนไลน์ (e-submission)

ทั้งนี้ การแก้ปัญหากระบวนการขออนุญาตก่อสร้างฯ ด้วยมาตรการ 4 เพิ่มดังกล่าวจะไม่สามารถ สำเร็จได้โดยหน่วยงาน กทม. เพียง อย่างเดียว แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาวิชาชีพ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นต้น

รับชมงานสัมมนา และดาวน์โหลดเอกสารประกอบฉบับย่อที่ สัมมนา “กิโยตินกฎระเบียบ  เพิ่มโปร่งใสใบอนุญาตก่อสร้าง กทม.”