พินิจเศรษฐกิจการเมือง: นวัตกรรม ช่วยลดเหลื่อมล้ำและค่าใช้จ่ายสุขภาพคนไทยได้อย่างไร

ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพอยู่มาก  โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แม้ว่าจะมีกลไกหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคมที่ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้

นอกจากนี้ยังพบว่าความเหลื่อมล้ำอีกส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ และการกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางที่มักกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่

ในเวทีสัมมนา การลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพด้วยการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพ (Digital health platform) ซึ่งจัดโดย ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ สอวช. และ สวทช. มีข้อเสนอสร้างกลไกลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดย “นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์” และ “แพลตฟอร์มดิจิทัล” เป็นคำตอบสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพของประเทศไทยที่จะทำให้คนไทยเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม

ติดตามรับฟัง พินิจเศรษฐกิจการเมือง : นวัตกรรม ช่วยลดเหลื่อมล้ำและค่าใช้จ่ายสุขภาพคนไทยได้อย่างไร กับคุณ นัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ