พินิจเศรษฐกิจการเมือง: หนทางสู่การ “แก่ดีมีออม” สำหรับคนไทย “ทุกกลุ่ม”

“แก่ไปไร้ออม” เป็นปรากฏการณ์ในสังคมไทย ซึ่งมีสถิติบ่งชี้ว่าคนแก่จำนวนมากไม่มีเงินออมที่เพียงพอกับการยังชีพระดับพื้นฐานโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นหรือรัฐบาล

แล้วจะทำอย่างไรให้คนไทย “แก่ดีมีออม” สามารถดูแลตัวองได้ในยามเกษียณ?

ทีดีอาร์ไอชวนสำรวจ “อคติเชิงพฤติกรรม” ของตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ความไม่พร้อมทางการเงินยามเกษียณทั้ง 4 ประเภทนี้หรือไม่ .

“อคติโลกแคบ” คือ มองผลลัพธ์จากการกระทำเพียงระยะสั้นๆ แคบๆ

“อคติชอบปัจจุบัน” คือ การใช้จ่ายเพื่อความสุขในวันนี้มากกว่าออมเพื่อความสุขวันหน้า

“อคติละเลยอัตราทบต้น” คือการออมน้อย กู้เยอะ

“อคติยึดติดสภาวะปัจจุบัน” คือการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปสู่การออมหรือการลงทุนที่ไม่คุ้นเคยแม้จะได้ผลตอบแทนมากกว่า

ต้องออมแบบไหนที่จะตอบโจทย์อคติเชิงพฤติกรรมเหล่านี้….หาคำตอบไปคุณวราวิชญ์ โปตระนันทน์ นักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง CU Radio