โครงการศึกษาแนวทางการกําหนดมาตรการด้านภาษีประจําปีสําหรับรถ เพื่อสนับสนุนยานยนต์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Download