การศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการด้านภาษีประจำปี เพื่อสนับสนุนยานยนต์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กรมการขนส่งทางบก โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษามาตรการด้านภาษีประจำปีสำหรับรถของประเทศไทยและกรณีศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นกลไกและแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงจัดทำข้อเสนอมาตรการด้านภาษีประจำปีสำหรับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับการกำหนดอัตราภาษีของรถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานอื่น พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบในทุกมิติ ข้อดี และข้อเสีย รวมทั้งแนวทางในการลดผลกระทบจากมาตรการด้านภาษีประจำปีสำหรับรถ นอกจากนี้ ดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีประจำปีสำหรับรถ เพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาด และดำเนินการตรวจสอบความจำเป็น รับฟังความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลกระทบในการจัดทำร่างกฎหมาย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

อ่านและดาวน์โหลดงานวิจัย ได้จาก กรมการขนส่งทางบก (คลิกที่นี่)