การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ (New Normal Education)

วัตถุประสงค์ของโครงการคือการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของโรงเรียนท่ามกลางความท้าทายของการศึกษาวิถีใหม่ การออกแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน เริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นเพื่อหารือเพิ่มเติมกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู เขตการศึกษา และหน่วยงานระดับชาติในเครือการศึกษาผ่านกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม รวมอยู่ในกระบวนการพัฒนา ส่งผลให้มีการเสนอระบบที่เชื่อมโยงกัน 3 ระบบ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง การประเมินรายทาง และการประเมินตามการปฏิบัติตามที่สาธารณะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละระบบ

Download