พินิจเศรษฐกิจการเมือง: นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก