พินิจเศรษฐกิจการเมือง: รางวัลและเป้าหมาย “ความยั่งยืนองค์กร” ชี้วัด อย่างไร