การทบทวนนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการส่งเสริมสมดุลด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดให้มีผลการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมในทุกมิติเกี่ยวกับตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นโยบาย และมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ 2) เพื่อเข้าใจสภาพตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหา และอุปสรรค รวมถึงผลกระทบของการจำหน่ายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ 3) เพื่อทบทวนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย และเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาของต่างประเทศ และ 4) เพื่อเสนอแนะนโยบายแนวทางในการกำกับดูแลตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งในมิติด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ของภาครัฐอย่างสมดุล