tdri logo
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มบุคลากรของรัฐที่มิใช่ข้าราชการ
27 มิถุนายน 2024

เนื้อหา บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการนำเอาประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มบุคลากรของรัฐที่มิใช่ข้าราชการ และวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการนำเอาประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มบุคลากรของรัฐที่มิใช่ข้าราชการ รวมทั้งจัดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการนำเอาประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มบุคลากรของรัฐที่มิใช่ข้าราชการ

คลิกดาวน์โหลดงานศึกษาได้จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด