ทางเลือก-ทางรอดของไทยในสงครามการค้า

ทางเลือก-ทางรอด

ของไทยในสงครามการค้า

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดทำ E-Book บันทึกสาระสำคัญของงานสัมมนาในหัวข้อ “ทางเลือก – ทางรอดของไทยในสงครามการค้า” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงท้าทายและมีความผันแปรสูงจากสงครามการค้า ที่สร้างสภาวะการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากข้อพิพาทระหว่างมหาอำนาจ ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูมิภาครวมทั้งไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์จาก e-Book นี้ ซึ่งเป็นมุมมองของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและความตกลงการค้าเสรีอื่น ๆ ที่ไทยกำลังเจรจาและสนใจเข้าร่วม ซึ่งจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากสงครามทางการค้าและจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของภาครัฐและแนวทางการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในระยะต่อจากนี้

สารบัญ

นำเสนอเรื่อง

“เอเชียตะวันออกกับทางเลือกของไทย
ในสงครามการค้า”

บทความพิเศษ

“Thailand’s options as trade war rages”

เสวนาเรื่อง

“ทางเลือก – ทางรอดของไทยในสงครามการค้า”

เทปบันทึกภาพงานเสวนา

ทางเลือก-ทางรอดของไทยในสงครามการค้า”

ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น
สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA)
จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:30-12:00 น.
ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา