กลุ่มงานวิจัย

สำนักงานประธานสถาบัน

นักวิชาการเกียรติคุณ

นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

นโยบายเกษตรสมัยใหม่

นโยบายด้านสาธารณสุขและการเกษตร

นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก

นโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว

การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายพลังงาน

นโยบายพลังงานเพื่อความยั่งยืน

นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

นโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

วิเคราะห์ตลาดแรงงาน

Big Data

นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา

นโยบายด้านหลักประกันทางสังคม

นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม

นโยบายการกำกับดูแลที่ดี

กฎหมายเพื่อการพัฒนา

การปฏิรูปกฎหมาย

กฎหมายดิจิทัลและการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา

Geopolitics

Economic Intelligence Service

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานเอกสารและเผยแพร่

งานห้องสมุด