กลุ่มงานวิจัย

DS ฝ่ายนักวิชาการเกียรติคุณ

ด้านการพัฒนาแรงงาน

ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์

ด้านหลักประกันทางสังคม

สำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม

IER ฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

MEP ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

NRE ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ

สำนักงานประธานสถาบัน

ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและชนบท

ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร

สำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา

STD ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

ADMIN ฝ่ายอำนวยการและการพนักงาน

FIN ฝ่ายการเงิน

LIB หน่วยงานห้องสมุด

PUB หน่วยงานเอกสารและเผยแพร่

ฝ่ายการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ศูนย์บริการสารสนเทศ