กลุ่มงานวิจัย

สำนักงานประธานสถาบัน

นักวิชาการเกียรติคุณ

นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

นโยบายเกษตรสมัยใหม่

นโยบายด้านสาธารณสุขและการเกษตร

นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก

นโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว

นโยบายพลังงานเพื่อความยั่งยืน

นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

นโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา

นโยบายด้านหลักประกันทางสังคม

นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม

นโยบายการกำกับดูแลที่ดี

กฎหมายเพื่อการพัฒนา

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา

Economic Intelligence Service

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานเอกสารและเผยแพร่

งานห้องสมุด