กลุ่มงานวิจัย

สำนักงานประธานสถาบัน

นักวิชาการเกียรติคุณ

นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

นโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

นโยบายเกษตรสมัยใหม่

นโยบายด้านสาธารณสุขและการเกษตร

นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก

การพัฒนาสีเขียวและนโยบายด้านภูมิอากาศ

นโยบายพลังงานเพื่อความยั่งยืน

นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

นโยบายการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา

นโยบายด้านหลักประกันทางสังคม

นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม

นโยบายการกำกับดูแลที่ดี

กฎหมายเพื่อการพัฒนา

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา

นโยบายด้านอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ

Economic Intelligence Service

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานเอกสารและเผยแพร่

งานห้องสมุด