กลุ่มงานวิจัย

สำนักงานประธานสถาบัน

ฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ

DS ฝ่ายนักวิชาการเกียรติคุณ

สำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม

ด้านการพัฒนาแรงงาน

ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์

ด้านหลักประกันทางสังคม

IER ฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

NRE ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MEP ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

สำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและชนบท

ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร

STD ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

ADMIN ฝ่ายอำนวยการและการพนักงาน

FIN ฝ่ายการเงิน

LIB หน่วยงานห้องสมุด

PUB หน่วยงานเอกสารและเผยแพร่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ศูนย์บริการสารสนเทศ

ฝ่ายการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ