AEC: ประชาคมอาเซียนกับตัวชี้วัดความสำเร็จ

การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมุ่งไปที่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันนั้น AEC จำเป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดด้านการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี รวมถึงตัวชี้วัดในเรื่องของการขนส่ง ICT และด้านพลังงานอีกด้วย ทีมวิจัยของ TDRI ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลจากบริษัทเอกชน 30 แห่งเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ภาคเอกชนให้ความสนใจในการสร้างตลาดและฐานผลิตร่วมกันในอาเซียน

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์: Fair Use Policy ในการใช้บริการ 3G

 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไ […]

1 271 272 273 274 275 280