หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่การปฏิรูประบบความรับผิดชอบ

ระบบการศึกษาไทยมีปัญหาคุณภาพตกต่ำ แม้จะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ตั้งแต่การปฏิรูปรอบแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนมาถึงการปฏิรูปรอบที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2552 ก็ยังไม่สามารถทำให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จาก ผลการสอบทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศของนักเรียนไทยอยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอด

เล่าเรื่องประชากรไทย นัยต่ออนาคต

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ว […]

1 275 276 277 278 279 281