เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ

TITLE  : เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ = Core economic and social indicators of Thailand.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [2533?]- .
PHYSICAL DESC  : เล่ม : ภาพประกอบ.
NOTE : ห้องสมุดมี: [2533?], 2552-53, 2555 ; เฉพาะปีล่าสุดเก็บบนชั้นหนังสืออ้างอิง
ปีเก่าเก็บบนชั้นหนังสืออ้างอิงปีเก่า.
CORPORATE BODY : สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
SUBJECT  : ไทย–ภาวะเศรษฐกิจ/ ไทย–ภาวะสังคม/ ไทย–สถิติ
CALL NO  : REF/HA4600.55/ส183ค/[2533?]- (REF-สถิติ)

Download