เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์

TITLE  : เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์.
AUTHOR(S)  : นิรมล สุธรรมกิจ; อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา; บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2555.
PHYSICAL DESC  : 148 หน้า : ภาพประกอบ.
SERIES  : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน ; ลำดับที่ 8.
NOTE  : สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
CORPORATE BODY  : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม.
SUBJECT  : การลดก๊าซเรือนกระจก–ไทย/ ก๊าซเรือนกระจก–การควบคุม/ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม–ไทย/ เศรษฐศาสตร์–ไทย–เครื่องมือ
CALL NO  : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Download