เมื่อปลาจะกินดาว: รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย

TITLE  : เมื่อปลาจะกินดาว: รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544- .
PHYSICAL DESC  : เล่ม : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม.
NOTE : ปี 2548, 2550, 2552 มีเป็นซีดี-รอม ผู้ที่ประสงค์จะขอยืมซีดี-รอม (CD789-48, CD790-50, CD968-52) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ; สารบัญเล่มที่ห้องสมุดมี: ล. 1. 12 เรื่องในรอบปี
2544 — ล. 4. 10 เรื่องในรอบปี 2547 — ล. 5. 10 เรื่องในรอบปี 2548 — ล. 6. 11
เรื่องในรอบปี 2549 — ล. 7. 10 เรื่องในรอบปี 2550 –ล. 8. 10 เรื่องในรอบปี 2551 —
ล. 9. 10 เรื่องในรอบปี 2552 — ล. 10. 10 เรื่องในรอบปี 2553 ; ห้องสมุดมี: 2544,
2547-53 ; เฉพาะปีล่าสุดเก็บบนชั้นหนังสือภาษาไทย ปีเก่าเก็บบนชั้นหนังสือภาษาไทยปีเก่า.
CORPORATE BODY : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม.
SUBJECT  : สิ่งแวดล้อม–รวมเรื่อง/ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม–ไทย–รวมเรื่อง/
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ–ไทย–รวมเรื่อง/ มลพิษ–ไทย–รวมเรื่อง
CALL NO  : HC445.Z9E5/ส145ม/2544-

Download