สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการประเมินความเป็นไปได๎ทางการเงินของระบบสวัสดิการ
พื้นฐาน ในรูปแบบและระดับตําง ๆ ที่เป็นข๎อสรุปจากการสอบถามความเห็นประชาชน คณะกรรมการ
สวัสดิการสังคมระดับจังหวัด ตลอดจนผู๎ เชี่ยวชาญ ผู๎กาหนดและผู๎ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางสร๎างความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐานถ๎วนหน๎าที่เสนอ อีกทั้งอภิปรายแนวทางการบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมเพื่อสร๎างความยั่งยืนและเทําเทียมของระบบสวัสดิการ

การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าเพื่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ เสนอรายงาน “โครงการการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า” เมื่อต้นปี 2555 รายงานฉบับดังกล่าวเสนอสภาพปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่รัฐวิสาหกิจบางแห่งประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน และมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 แต่กลับได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลภายใต้มาตรา 4(2) แห่งพระราชบัญญัติฯ

1 63 64 65 66 67 77