ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่แท้จริงและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้าง

สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

1 138 139 140 141 142 143