สร้าง Soft Power ผ่าน 4 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

EP.1 ด้านโฆษณา

DAY 1 นำเสนอ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการโฆษณา”

DAY 1 เสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการโฆษณา”

ร่วมเสวนาโดย 

– คุณรติ พันธุ์ทวี
นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
– คุณอัศวิน พานิชวัฒนา นายกสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (B.A.D)
– คุณณรงค์ ตรีสุชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความคิดสร้างสรรค์ เดนท์สุฯ ประเทศไทย
– คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดำเนินรายการโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ

EP.2 ด้านสถาปัตยกรรม

DAY 2 นำเสนอ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสถาปัตยกรรม”

DAY 2 เสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการสถาปัตยกรรม”

ร่วมเสวนาโดย 
– คุณชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิก
– คุณนิเวศน์ วะสีนนท์ อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– คุณอัชชพล ดุสิตนานนท์ บริษัท สถาปนิกอัชชพล ดุสิตนานนท์ และคณะ จำกัด
– คุณอิศรา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดำเนินรายการโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ

EP.3 ด้านสินค้าแฟชั่น

DAY 3 นำเสนอ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่น”

DAY 3 เสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่น”

ร่วมเสวนาโดย 
– คุณสุริยน ศรีอรทัยกุลประธานคลัสเตอร์แฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ สภาอุตสาหกรรม
– คุณวิณ โชคคติวัฒน์ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Vinn Patararin
– ผศ.ดร.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนารองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-bคุณอภิญญา กิจกำจาย ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
– คุณเบญจพร พวงจำปีนักพัฒนากลยุทธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดำเนินรายการโดย คุณพิชญาพร โพธิ์สง่า ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

EP.4 ด้านออกแบบ

DAY 4 นำเสนอ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบ”

DAY 4 เสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการออกแบบ”

ร่วมเสวนาโดย 
– คุณ สมชนะ กังวารจิตต์ บริษัท Prompt Design
– คุณนภนีรา รักษาสุข บริษัท Yindee Design
– คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล บริษัท Lukkid
– ม.ล ภาสกร อาภากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
– คุณอิศรา เปี่ยมพงศ์สานต์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน)
ดำเนินรายการโดย คุณพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสาธารณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)